جشنواره فروش ویژه

جشنواره دائمی کایان با 30 درصد تخفیف

آویز حوض ماهی

39,000 تومان

آویز سفالی خورشید

45,000 تومان68,000 تومان

بشقاب پرنده دار

159,000 تومان

تابلو نقاشی ماندالا

100,000 تومان

تابلو نقاشی ماندالا

99,000 تومان

تندیس کرشمه

139,000 تومان

جاشمعی سیمانی زنبق

59,000 تومان

جاشمعی سیمانی مرجان

59,000 تومان

جاعودی سفالی حوض ماهی

100,000 تومان

جاعودی سفالی رهازی

100,000 تومان

جاقلمی سیمانی بنفش

59,000 تومان

جاقلمی سیمانی هفت رنگ

59,000 تومان